STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


ODBIORY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZGŁOSZENIE OBIEKTU DO OBIORU / KONTROLI PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ


Informacje dla inwestorów i wykonawców

Zgodnie z art. 6 ust. 6  stawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej właściwego do miejsca lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem* i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia przez tego komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Art. 56. Prawa Budowlanego
1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko
w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.
2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.


Po pisemnym zgłoszeniu przez inwestora (lub upoważnionej osoby) realizacji zamierzeń określonych w projekcie budowlanym i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od złożonego zawiadomienia dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz zajmuje Stanowisko w formie pisemnej. Na podstawie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wydaje Stanowisko, w którym stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna wydaje negatywne Stanowisko w sprawie i powiadamia o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Zgłaszając obiekt do odbioru zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:
Komenda Powiatowa PSP w Żarach
ul. Serbska 58
68-200 Żary
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

(do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię decyzji pozwolenia na budowę, kserokopię oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz jeżeli zgłaszającym nie jest inwestor - pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora)


*Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, są obiekty, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej (11 punktów wymienionych poniżej)

Obiekty w stosunku do których zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną jest obligatoryjne to:

1.  Budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2.  Budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3.  Budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4.  Obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5.  Obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,

b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2
    i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2
    i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

d) występuje zagrożenie wybuchem;

6.  Garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7.  Obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

8.  Stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

9.  Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10. Tunel o długości ponad 100 m;

11. Obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r.

 

(wykaz obiektów na podstawie § 3 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)


Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy: (plik .pdf) (plik .docx)

Wykaz dokumentów oraz elementów podlegających kontroli (plik .pdf)