STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Zwalczanie zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza polsko - niemieckiego”Promocja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską - Żary - 1 maja 2014 r.
 


Szkolenie przeciwpowodziowe - Rietschen - 23 listopada 2013 r.
 


Ćwiczenia „Powódź 2013”- Przewóz – 16 listopada 2013 r.
 


Ćwiczenia „Zbiornik wodny 2013”- Wymiarki – 26 października 2013 r.
 


Ćwiczenia „Wypadek cysterny 2013”- Przewóz – 19 października 2013 r.
 


Zwalczanie zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza polsko - niemieckiego”

Partner Wiodący:

Gemeinde Boxberg/O.L

Partnerzy Projektu:

Powiat Żarski (Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Żarach)

OSP Wymiarki

Gemeinde Kreba-Neudorf

Gemeinde Rietschen

Okres realizacji projektu 2013 - 2014

Wartość projektu: 682.528,81 Euro 
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85 % z EFRR 580.149,49 Euro

KP PSP Żary 376.610,00 Euro
OSP Wymiarki 106.006,00 Euro
Gemeinde Boxberg/O.L 136.612,81 Euro

Gemeinde Rietschen  41.100,00 Euro
Gemeinde Kreba-
Neudorf  22.200,00 Euro

Projekt ma na celu współudział w tworzeniu polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony środowiska na rzekach i terenach przyległych do rzek, szkoleń, ćwiczeń oraz usuwania powstałych zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zwalczanie skutków klęsk, katastrof i stała wymianę doświadczeń po obu stronach granicy, jak i umacnianie struktur ratowniczych. Współpraca na wodach granicznych pomiędzy Polska a Republika Federalna Niemiec jest niezwykle istotna z uwagi na usytuowanie granicy polsko – niemieckiej, która prawie w całości tworzą Nysa Łużycka i Odra. Poprzez udział
w projekcie partnerów projektu powstanie siec współpracy w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej. Uczestnictwo w szkoleniach, ćwiczeniach oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia przyczyni się bezpośrednio do poprawy ochrony przeciwpowodziowej na terenach przygranicznych.
 


"Bekämpfung der ökologischen und Überschwemmungsgefahren auf den Flüssen der deutsch-polnischen Grenzregion

Lead Partner

Gemeinde Boxberg/O.L

Projektpartner

Powiat Żarski (Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Żarach)

OSP Wymiarki

Gemeinde Kreba-Neudorf

Gemeinde Rietschen

Projektzeitraum 2013 – 2014

Gesamtsumme der Ausgaben in €: 682.528,81
davon zuschussfähig in € :
 580.149,49

KP PSP Żary 376.610,00
OSP Wymiarki 106.006,00

Gemeinde Boxberg/O.L 136.612,81

Gemeinde Rietschen  41.100,00

Gemeinde Kreba-
Neudorf  22.200,00

            Das Ziel des Projektes ist die Beteiligung an der Bildung des deutsch-polnischen grenzüberschreitenden Umweltschutzsystems auf den Flüssen und in an sie angrenzenden Gebieten, der Schulungen, der Beseitigung der Gefahren des Hochwasserschutzes und Bekämpfung von Folgen der Naturkatastrophen und Katastrophen sowie ständige Erfahrungsaustausch beiderseits der Grenze und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Rettungshelfern. Die Zusammenarbeit auf Grenzgewässern zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland ist sehr wichtig wegen dem Verlauf der deutsch-polnischen Grenze, die fast im Gesamten die Lausitzer Neiße und die Oder bilden. Dank der Teilnahme der Projektpartner am Projekt entsteht ein Netz der Zusammenarbeit im Bereich des Hochwasserschutzes. Die Teilnahme an Schulungen, Übungen und Ankauf der Modernen Ausrüstung und Ausstattung trägt direkt zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Grenzraum.