STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


ZAŚWIADCZENIA


Zaświadczenia dotyczące udzielania informacji o zdarzeniu (pożar, wypadek, zalanie  itp.)

 Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaświadczenie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.), od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, ze od pozostałych zaświadczeń - do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych - stawka wynosi 17 zł. Z kolei w przypadku przekazywania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie przez komendy PSP, dotyczących m.in. szkód pożarowych, ma zastosowanie pkt 4 części II, w którym określono, że poświadczenia zgodności, odpisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony, pobiera się opłatę, w wysokości5 zł. Należy także podkreślić, że wspomnianych czynności nie wymieniono wśród przedmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej.

Aby uzyskać zaświadczenie o zdarzeniu od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oraz dostarczyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej*.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych). Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żarach - Konto: PKO BP SA

95 1020 5402 0000 0402 0374 1675 lub w kasie Urzędu Miasta  w Żarach, Rynek 1-5, 68-200 Żary*

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata skarbowa za zaświadczenie z KP PSP w Żarach”.

Wniosek oraz potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do sekretariatu KP PSP w Żarach ul. Serbska 58 (obiekt A – pierwsze piętro – jest oznakowany tablicą informacyjną) lub przesłać pocztą.

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ WYKORZYSTUJĄC PRZEDSTAWIONY WZÓR lub w inny dogodny dla wnioskującego sposób (wymagana forma pisemna).

*ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty skarbowej - jeżeli podmiot/osoba podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej należy taką informację umieścić we wniosku powołując się na stosowny artykuł ustawy.


Wzór wniosku (plik pdf)