STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Żarach


st. kpt. mgr Robert Słowikowski

Komendant Powiatowy
 

+48 68 363 07 01
r.slowikowski@straz.zary.pl

 


bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz

Zastępca Komendanta Powiatowego


+48 68 363 07 02
p.hryniewicz
@straz.zary.pl
 


Komendant Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :

1)     Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,

2)     Sekcja Finansów,

3)     Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna,

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :

1)     Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Żarach.

2)     Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Lubsku,

3)     Wydział Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczy, w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania,


Do zadań zastępcy komendanta powiatowego należy w szczególności:

W zakresie spraw BHP:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań     
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:

 

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

 • koordynowanie realizacji zadań obronnych;

 • pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,

 • prowadzenie kancelarii tajnej;

 • zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.