STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Struktura Komendy Powiatowej PSP w Żarach


- Komendant Powiatowy PSP w Żarach

- Zastępca Komendanta PSP w Żarach

- Wydział Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczy

    - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Żarach

- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Lubsku

- Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

- Sekcja Finansów

- Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna


- Strażacy, którzy zakończyli służbę w KP PSP w Żarach


REGULAMIN ORGANIZACYJNY KP PSP W ŻARACH

STANOWISKA SŁUŻBOWE KP PSP W ŻARACH


SCHEMAT ORGANIZACYJNY KP PSP W ŻARACH


Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami ksr-g;

 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;

 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;

 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;

 • realizowanie procedur Systemu Zarządzania Jakością.