STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna


st. ogn. mgr inż. Justyna Józwa

Kierownik Sekcji

+48 68 363 07 10
j.jozwa@straz.zary.pl

 


 

mgr Sylwia Jaszczur

Technik

+48 68 363 07 11
s.jaszczur@straz.zary.pl

 

 


  FAX: 068 363 07 24


Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna realizuje zadania z zakresu:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.